(Dutch version further below)

Trust = Reliability x Intimacy x Credibility / Own interest

 This is the Trust Equation of Maister. Reliability is focused on actions: do what you say you will do. Intimacy is emotion in contact through interest, integrity and authenticity. Credibility is about whether you are speaking the truth. Own Interest is about your motives and how they are perceived by the other person. The greater the perceived Own Interest, the lower the trust.

You can use the Trust Equation to determine how ‘thick’ the bottom layer of your pyramid is, or how thick you think it should be to move to the next level. I would not want to make it too scientific, but use it as qualitative and by my own numerical assessment tool. One possibility is to make estimates for R, I, C (give a number between 1 and 10, where 1 is very negative and 10 very positive) and do the same for the O (where the scale is reversed, namely 1 is very positive and 10 very negative). The highest score is 10 * 10 * 10/1 = 1000 (maximum Trust) and the lowest is 1 * 1 * 1/10 = 0.1 (no Trust at all). You can display all kinds of combinations of scores on R, I, C and O in a graph. For yourself you will have to decide what the minimum score is if you want to climb to the next level of the pyramid.

(Dutch version)

Vertrouwen = Betrouwbaarheid x Intimiteit x Geloofwaardigheid / Eigen belang

Dit is de Trust Equation van Maister. Betrouwbaarheid is  gericht op daden: doen wat je zegt dat je zult doen. Intimi-teit is emotie in het contact door interesse, integriteit en authenticiteit. Geloofwaardigheid gaat over het feit of je de waarheid spreekt. Eigen Belang gaat over je motieven en hoe die worden waargenomen door de ander. Hoe groter het waargenomen Eigen Belang hoe lager het vertrouwen.

De Trust Equation kun je gebruiken om te bepalen hoe ‘dik’ de onderste laag van je pyramide is, dan wel hoe dik je vindt dat deze moet zijn om naar het volgende niveau te gaan. Ik zou er geen al te wetenschappelijke verhan-deling van willen maken, maar het als kwalitatief en door eigen cijfermatige inschatting instrument gebruiken. Een mogelijkheid is om inschattingen te maken voor B, I, G (geef een getal tussen 1 en 10, waarbij 1 zeer negatief is en 10 zeer positief) en dit zelfde te doen voor de E (waarbij de schaal omgekeerd is, te weten 1 is zeer positief en 10 zeer negatief). De hoogste score is dan 10 * 10 * 10 / 1 = 1000 (maximum Trust) en de laagste is 1 * 1 * 1 / 10 = 0.1 (no Trust at all). Allerlei combinaties van scores op B, I, G en E kun je weer geven in een grafiek. Voor jezelf zul je moeten bepalen wat de minimum score is wil je naar het volgende niveau van de pyramide gaan klimmen.