(Dutch version further below)

There are good Scrum teams and great Scrum teams. There are good Scrum Masters and great Scrum Masters. In years working with Scrum teams, Watts has identified many patterns for ‘greatness’. He illustrates these patterns through stories from his own experiences with many Scrum teams.The book offers practical tips for greatness.

A Good Scrum Master A Great Scrum Master
asks to understand asks so that the team can understand
will help maintain team harmony will guide a team through disharmony to achieve a higher level of teamwork
will listen carefully to what is being said listens also to what is not said
helps a team survive in the culture of an organization helps to change culture so that Scrum teams can thrive
helps the team find ways to optimize their process leads the team beyond the need for process (and a Scrum Master)
coaches the team for success also leaves room for failure
update the sprint burndown to free the team from overhead help the team find ways for visual management in self-management
understands the responsibilities of the role understands the skills and mindset of the role
will keep team members accountable if necessary Keeps the team responsible for not keeping each other accountable
helps every member of the team grow promotes the growth of the team
facilitates cooperation between people facilitates collaboration
will be indispensable for a team becomes both not necessary and desired
ensures that team members efficiently share their progress with each other in the daily scrum Ensures that the daily scrum is exciting what teams are looking forward to
will say what has to be said knows the power of silence
encourages teams to share skills stimulates sharing responsibilities
establishes areas for improvement in the team recognizes and emphasizes the strengths on which the team can continue to build
will ensure that the team has access to a product owner will ensure that the team has access to the product owner
maintains a balanced retrospective holds a focused retrospective

(Dutch version)

Er zijn goede Scrum teams en grootse Scrum teams. Er zijn goede Scrum Masters en grootse Scrum Masters. In jaren werken met Scrum teams, heeft Watts  veel patronen voor ‘grootsheid’ geïdentificeerd. Hij illustreert deze patronen door  verhalen uit zijn eigen ervaringen met vele Scrum teams.Het boek biedt praktische tips voor grootsheid.

Een goede Scrum Master Een grootse Scrum Master
vraagt ​​om te begrijpen vraagt zodat het team kan begrijpen
zal helpen de team harmonie te handhaven zal een team door middel van disharmonie begeleiden om een hoger niveau van teamwork te bereiken
zal goed luisteren naar wat er gezegd wordt luistert ook naar wat niet gezegd wordt
helpt een team overleven in de cultuur van een organisatie helpt cultuur te veran-deren, zodat Scrum teams kunnen bloeien
helpt het team manieren te vinden om hun proces te optimaliseren leidt het team voorbij de behoefte aan proces (en een Scrum Master)
coacht het team naar succes laat ook ruimte voor mislukking
update de sprint burndown om het team van overhead te bevrijden help het team manieren vinden voor visueel management bij zelfsturing
begrijpt de verantwoorde-lijkheden van de rol begrijpt de vaardigheden en de mindset van de rol
zal teamleden verantwoordelijk houden indien nodig houdt het team verantwoordelijk voor het niet verantwoordelijk houden van elkaar
helpt elk lid van het team groeien bevordert de groei van het team
vergemakkelijkt samen-werking tussen mensen faciliteert samenwerking
zal onontbeerlijk zijn voor een team wordt zowel misbaar als gewenst
zorgt dat teamleden efficiënt hun voortgang met elkaar delen in de daily scrum Zorgt dat de daily scrum ​​enerverend is waar  teams naar uitkijken
zal zeggen wat er gezegd moet worden kent de kracht van stilte
moedigt teams aan om vaardigheden te delen stimuleert verantwoor-delijkheden te delen
constateert gebieden voor verbetering in het team herkent en beklemtoont de sterke punten waarop het team verder kan voortbouwen
zal ervoor zorgen dat het team toegang heeft tot een product owner zal ervoor zorgen dat het team toegang heeft tot de product owner
houdt een evenwichtige retrospective houdt een gefocuste retrospective